BAN GIÁM HIỆU

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ Nhiệm vụ được phân công
1 Bùi Quang Huyên 1963 ĐH Hiệu trưởng Phụ trách chung các hoạt động của trường
2 Vũ Thị Minh Phú 1971 ĐH Phó hiệu trưởng Phụ trách chuyên môn khối 1,2,3
3 Phạm Thị Hiền 1976 ĐH Phó hiệu trưởng Phụ trách chuyên môn khối 4,5.